skip to Main Content
+ 34 93 633 34 50 info@porunaeconomiacircular.es

L’AJUNTAMENT DE GAVÀ, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les dades personals, objecte de tractament per l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

L’AJUNTAMENT DE GAVÀ només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialtat, d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l’AJUNTAMENT DE GAVÀ ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i les llibertats de les persones interessades, a qui podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L’AJUNTAMENT DE GAVÀ aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant als interessats una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre.

A continuació s’ofereix informació addicional i ampliada respecte a les activitats de tractament específiques, realitzades per l’AJUNTAMENT DE GAVÀ:

1.- Responsable del tractament

  • Identitat: Ajuntament de Gavà
  • CIF: P0808800G
  • Direcció postal: Plaça Jaume Balmes s/n, 08850 Gavà
  • Telèfon: 93 263 91 00
  • Correu electrònic: ajuntament@gava.cat

2.- Delegat de Protecció de Dades

  • Contacte: dpd@gava.cat

3.- Finalitat del tractament de dades i conservació

L’AJUNTAMENT DE GAVÀ tracta les dades personals dels interessats a través d’aquesta pàgina web per tal de mantenir les comunicacions entre el consistori i els ciutadans del municipi de Gavà.

4.- Temps de conservació de les dades personals.

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps que calgui per al compliment de les finalitats per a les quals van ser obtingudes i només es conservaran les necessàries per dur a terme possibles responsabilitats o donar compliment a la normativa aplicable.

5.- Legitimació per al tractament

La base legal per al tractament de les dades en cada cas és l’exercici de funcions públiques que ens són pròpies com a administració local. Art.6.1.e.- RGPD: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament).

6. Destinataris de les dades i transferències internacionals de dades

No es realitzen transferències internacionals de dades.

7.- Drets dels interessats

Com a usuari d’aquest lloc web té dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les vostres dades, quan considereu que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament d’aquestes, que en aquest cas només es conservaran les estrictament necessàries per dur a terme lexercici de possibles reclamacions.

Per poder exercir aquests drets cal que us poseu en contacte amb l’AJUNTAMENT DE GAVÀ adreçant-vos a dpd@gava.cat o a través de la nostra seu electrònica https://eseu.gava.cat/ (catàleg de tràmits) amb els formularis destinats a tal fi.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la vostra sol·licitud de drets, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través del web.

8. Registre d’activitats de tractament

Si voleu consultar el registre d’activitats de tractament cliqueu al següent enllaç:

Registre d’activitats de tractament

L’AJUNTAMENT DE GAVÀ revisa contínuament les diferents activitats de tractament, les quals s’aniran actualitzant a mesura que estiguin revisades.

Back To Top